TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
11853 hồ sơ

Đang xử lý
29 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.99 (%)