TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
2436 hồ sơ

Đang xử lý
23 hồ sơ

Tỉ lệ Hồ sơ
đúng hạn

100 (%)