TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
201 hồ sơ

Đang xử lý
14 hồ sơ

Tỉ lệ Hồ sơ
đúng hạn

100 (%)