TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
7596 hồ sơ

Đang xử lý
9 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
100 (%)